LEVENT TENİS KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I 
KURULUŞ HÜKÜMLERİ

DERNEĞİN ADI

MADDE 1 – Levent Tenis Kulübü Derneği Aşağıdaki maddelerde “Levent Tenis Kulübü Derneği” (Dernek) kısa adı ile anılmıştır.

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2 – Akasyalı sokak No:3 Dördüncü Levent İSTANBUL. Derneğin Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI

MADDE 3 – Tenis Sporu alanında faaliyet gösteren Derneğin amacı “üyelerin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ 

MADDE 4 – Derneğin çalışma konu ve biçimleri aşağıda gösterilmiştir.

4.1) Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek.

4.2) Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak.

4.3) Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek.

4.4) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak.

4.5) Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığını korumasına çalışır.

4.6) Derneğin siyasetle alakası yoktur. Dernek dahilinde kumar oynamak yasaktır. Kanunen yasak olmayan bütün oyunlar oynanır.

4.7) Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler ve spor yarışmaları düzenler.

4.8) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ve danışmanlar aracılığı ile ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

4.9) Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, üzerine her türlü hakları koydurabilir, kiraya verebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir; taşınır malla, menkul değerler ve haklar alabilir.

4.10) Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar.

4.11) Yurt içi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir.

4.1) Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

4.2)Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

4.3)Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı Dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Ayni amaçla yurt dışında ve içinde kurulmuş Federasyonlara üye olabilir.

4.12)Yardım amacıyla piyango, balo ve benzeri sosyal faaliyetler düzenleyebilir.

4.13)Yardım Toplama Kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım toplayabilir.

4.14)Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir. WEB Sitesi açabilir.

4.15)Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya Dernek Genel Kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

4.16)Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.

4.17)Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

4.18)Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak borçlanabilir.

4.19)Amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında Dernek veya üst kuruluş kurabilir.

KURULUŞ VE KURUCULAR

MADDE 5 – Aşağıda ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgâh ve uyrukları yazılı kurucuları tarafından 1 Şubat 1961 tarihinde kurulmuştur.

ADI SOYADI UYRUĞU MESLEĞİ KAMETGAHI
5.1) VEDAT AR TC Akademi Hocası 4. Levent No:53/12-İST
5.2) Dr. NACİ ERCİYEŞ TC Operatör 4. Levent no: 53/2 – İST
5.3) Dr. SADİ SUN TC Anestezist 4. Levent h/58 – İST
5.4) DOĞAN TÜRKKAN TC Mühendis 4. Levent F/49-1 – İST
5.5) ERTUĞRUL SOSYAL TC Sanayici 4. Levent F/24-1 – İST
5.6) Dr. ARİF ELÇİN Doktor Şişli Teyyareci Cemal Sk. No:2 –İST
5.7) RAUF AKGÜN TC Avukat 3. Levent Beyaz Karanfil Sk. No:51- İST
5.8) EROL GENERAL FEYZİOĞLU TC Fabrikatör 4. Levent 18/1 F- İST
5.9) CENGİZ GÜÇSAV TC Tüccar 4. Levent E 18/1 – İST
5.10) BURHAN TEKDAĞ TC Sanayici Beşiktaş-Hayrettin İskelesi Cd. 1/7 – İST
BÖLÜM I 
KURULUŞ HÜKÜMLERİ

ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 6 – İlgili yasalarda belirtilen dernek üyesi olamayacaklar hariç fiil ehliyetini kullanma hakkına sahip 18 yaşını bitirmiş gerçek kişiler ile fiil ehliyetine sahip tüzel kişiler Derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip iseler üye olabilirler.

Tüzel kişiliklerinin üye olmaları halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse tüzel kişilikçe yeniden belirlenerek Derneğe bildirilir. 
ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE 7 – Derneğin üç türlü üyeliği vardır.

7.1)ASİL ÜYE- Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyelerdir. Üyelerin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise, özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

Aşağıdaki durumlarda asli üyelerin üyelikleri, kendi istemleri halinde dondurulur.

1.Askerlik görevi nedeniyle

2.Eğitim amaçlı olarak yurtdışına gitmesi sebebiyle,

Bu iki durumdan birisine sahip üyeler, Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmaları ve üyeliğinin dondurulma sebebini belgelendirilmeleri halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikleri dondurulur.

Üyeliği dondurulan kişi varsa birikmiş borcunu ve ayrıldığı yıl ile döndüğü yılın ödentisini tam olarak ödemek zorundadır. Dondurulma süresi içinde üye, Genel Kurul toplantılarına katılamaz, oy kullanamaz. Kulübün tesislerinden ancak konuk konumundakiler gibi yararlanabilir.

7.2)ONURSAL ÜYE – Ülkeye ya da Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile ONURSAL üye seçilebilirler. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentiler alınmaz. Onursal üyeler için ayrı bir defter tutulur. Onursal üyelerin kayıtları her yıl Yönetim Kurulu tarafından incelenerek lüzum görülenlerin kaydını Yönetim Kurulu siler.

7.3)MİSAFİR ÜYE – Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve büyük hizmetleri veya katkıları olan ve olabilecek kişiler bir yılı aşmamak üzere, Yönetim Kurulu kararı ile MİSAFİR üye seçilir. Aile bireyleri aile konumuna alınmaz, misafir üyelik kişiye verilir. Seçme ve seçilme hakkı yoktur.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 8 – Üyelik koşullarını içeren adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

8.1)Dernekten temin edilen aday üyelik formu doldurulup imzalanmalı ve iki asıl Dernek üyesi tarafından takdim edilerek Dernek Yönetim Kurulu başkanlığına sunulmalı.

8.2)Aday üyelik formunun dernek Yönetim Kurulu başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da red edildiğine ilişkin cevabın verilmesi; üyeliğe kabulü bildiren yazı ile on beş (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi.

8.3)Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra “Dernek Üye Defterine” kimliğinin işlenmesi ve “Üye Kimlik Belgesinin” verilmesi.

8.4)Kabul muamelesi sonuçlanıncaya kadar üye Derneğe devam edemez.

8.5)Red tarihinden itibaren aradan bir yıl geçmeden talep yenilenmez. Talep iki defa red edilmişse bir daha Derneğe giriş için başvuramaz.

TESİSLERDEN YARARLANMA KONUMLARI

MADDE 9 – Asıl üyeler ile asıl üyelerin belirtilen aile bireyleri ve asıl üyelerin konukları Derneğin tüm tesislerinden özel yönetmeliklerde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptir. Asıl üyeler dışındaki kişilerin yararlanma konumları aşağıda gösterilmiştir.

9.1)AİLE KONUMU: Asıl üyenin eşinin, 18 (onsekiz) yaşından küçük çocuklarının ve ölen asıl üyenin eşinin başvuruları üzerine belirtilen bu aile bireyleri Yönetim Kurulu kararıyla aile konumuna alınırlar. 18 (onsekiz) yaşından küçük çocuklar ile orta öğretim öğrencilerinin dernek tesislerinden yararlanmaları ve çalışmalara katılmaları veli ya da vasilerinin izinlerine bağlıdır.

Asıl üyelerin 18 (onsekiz) yaş başlangıcı günüyle 21 (yirmibir) yaş başlangıcı günü arası yaştaki çocukları, tüzük hükümleri uyarınca mezkûr tarihte alınan giriş ödentisinin 1 / 5 (beştebirini) ödeyerek asıl üye olabilirler.

Asıl üyelerin 21 (yirmibir) yaş başlangıcı günü ile 28 (yirmisekiz) yaş başlangıcı günü arası yaştaki çocukları, tüzük hükümleri uyarınca mezkûr tarihte alınan giriş ödentisinin 2 / 5 (beşteikisini) ödeyerek asıl üye olabilirler.

9.2)KONUK KONUMU: Üyelerin birlikte oldukları kişiler, lokal ve tesislerden yararlanabilirler. Yararlanma konumuna giren kişiler, tesislerin yönetmeliklerinde gösterilen yararlanma paylarını ödemek ve üyelerin sorumluluklarına ilişkin hükümlere aynen uymak zorundadırlar.

ÜYELİKTEN AYRILMA

MADDE 10 – Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına ayrılma istediğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenin oluşunun tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti ve yararlanma payları tam olarak alınır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 11 – Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir.

11.1)Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve Ana Tüzük hükümleri ile Dernek Yönetmeliklerine aykırı davranmak.

11.2)Ödentilerini üst üste iki yıl ödememek. Ödeme yapmayan üyelere, ödentilerinin yapılması için ödeme tarihi belirtilerek taahhütlü mektup ile ödeme daveti adresine gönderilir. Adresi bulunmayan üye için bu davetiye Dernek merkezine asılır. Davete rağmen borcunu ödemeyen üye Yönetim Kurulu tarafından Haysiyet Kuruluna sürekli olarak Dernekten çıkarma isteği ile sevk edilir.

11.3)Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.

11.4)Aidat ödemedikleri için haklarında ihraç kararı alınan üyeler, karar tarihinden itibaren 3 yıl içinde tekrar müracaat etmeleri halinde birikmiş borçlarını nakden ve defaten ödemeleri şartı ile tekrar üye olabilirler.

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER:

MADDE 12 – Üyelikten ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir.

12.1)Üyelik sıfatı sona eren üyenin “Dernek üye defteri”ndeki kaydı Yönetim Kurulu kararı ile derhal silinir.

12.2)Ölen üye dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin ödentileri, yararlanma payları veya borçları ödenmediği takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

12.3)Ölen üyenin varsa eşi, ölüm tarihini izleyen bir yıl içinde, başvurması durumunda aile konumuna kabul edilebilir.

12.4)Üyelikten çıkarılan üye ve Dernek tesislerine sokulmamasına karar verilen kişiler, üyenin konuğu olarak dahi bu yerlere giremezler.

ÜYENİN HAKLARI

MADDE 13 – Üyenin hakları şunlardır:

13.1) Olağan ve olağanüstü toplantılara katılmak

13.1)Her türlü idare ve teknik teklifleri Genel Kurul ve Yönetim Kuruluna yapmak.

13.2)Yönetim, Denetleme, Haysiyet Kurullarına seçilebilmek.

13.3)Derneğin bütün imkanlarından (idari kararla belirtilen şartlar dahilinde) faydalanmak.

13.4)Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz..

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 14 – Üyelerin vazife ve borçları şunlardır:

14.1)Derneğe olan her türlü taahhüt ve borçlarını ifa etmek.

14.2)Derneğe ait spor araçlarını, demirbaşlarını ve Dernek tesislerini iyi bir şekilde kullanmak.

14.3)Derneğin ve üyelerin huzurunu kaçıracak davranışlarda bulunmamak.

14.4)Dernek binası dahilinde ve haricinde sporcu karakteri ve ahlak kuralları insancıl öğelerle bağdaşmayan davranışlarda bulunmamak, Derneğin ve mensuplarının hak ve hukukuna tecavüz etmemek.

14.5)Derneğin şeref ve şöhretini zedeleyici hal ve hareketlerde bulunmamak, Derneğin manevi şahsiyetine halel getirecek hareketlerde bulunmamak.

14.6)Derneğin sorumlu mercileri tarafından verilmiş kararlara, statü hükümlerine riayet etmek.

14.7)Herhangi bir sebeple, Dernekten maddi menfaat temin etmemek veya buna tevessül etmemek.

14.8)Amatörlükte kabili telif olmayan herhangi bir fiil ve harekette bulunmamak.

BÖLÜM III 
ORGANLAR VE GÖREVLERİ

ORGANLAR:

MADDE 15 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

15.1)Genel Kurul

15.2)Yönetim Kurulu

15.3)Denetleme Kurulu

15.4)Haysiyet Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 16 – Dernek Kurulu her yıl olağan olarak Mart ayında üyelerin katılması ile toplanır. Olağan Genel Kurul, Üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla Dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ:

MADDE 17 – Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.

17.1)Dernek Yönetim Kurulu Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar ve tüm ödenti borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılmazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

17.2)Genel Kurula katılacak üyeler, en az on beş (15) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi belirtilerek Yönetim Kurulunca bir yazıyla toplantıya çağrılırlar.

17.3)İkinci toplantının başlayabilmesi için katılan üye sayısının, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katından az olmaması gereklidir.

17.4)Toplantı çoğunluk sağlanmaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az on beş gün (15) önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek tarihi, saati, yeri ve gündemi, üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

17.5)Genel kurul toplantısı birden çok kez geri bırakılmaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

MADDE 18 – Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

18.1)Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri listesi”ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile sekreter tarafından imzalanan bir tutanak ile saptanır.

18.2)Genel Kurul, sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da başkanın görevlendireceği bir üye tarafından açılır. Ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı ve iki divan sekreteri seçilir.

18.3)Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.

18.4)Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliğinde Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

18.5)Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 19 – Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.

19.1)Dernek üye sayısının beşte biri (1/5)’nin aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

19.2)Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte ikisi (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karardır.

19.3)Denetleme kurulunun Dernek hesap ve işlemleriyle ilgili olarak oy birliği ile alacağı karar. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 20 – Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

20.1)Türk yasaları ile derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak.

20.2)Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak.

20.3)Çalışma dönemi Yönetim, Denetleme ve Haysiyet Kurulları asıl ve yedek üyelerini seçmek.

20.4)Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilânço ve gelir gider çizelgelerini, Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini aklamak.

20.5)Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak.

20.6)Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını karara bağlamak.

20.7)Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

20.8)Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek.

20.9)Yasalarda ya da Dernek ana tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

20.10) Yıllık Bütçenin yüzde 20 sini aşan harcamalar için borçlanma şartlarını karara bağlamak.

YÖNETİM KURULU

MADDE 21 – Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

21.1)Yönetim Kurulu, üyeler arasından gizli oyla seçilmiş 9 (dokuz) asıl üye ile 9 (dokuz) yedek üyeden oluşur.

21.2)Yedek üyeler, boşalan asıl üyenin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tamsayının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağırılır.

21.3)Yönetim Kurulu seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere üç yıl süre ile görev yapar.

21.4)Yönetim Kurulu seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

21.5)Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır. Ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.

21.6)Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı beş (5) olup kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 22 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

22.1)Yasalar ve ana tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak.

22.2)Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

22.3)Dernek amacına uygun olarak başka yerlerde gayrimenkuller kiralamak.

22.4)Çalışma dönemi çalışma programı bütçe yönetmeliği gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulanmasını yapmak.

22.5)Geçen çalışma dönemi raporu ile bilânço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak.

22.6)Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak.

22.7)Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteleri kurmak ve raporları hakkında karar almak.

22.8)Dernek Ana Tüzüğünün hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak.

22.9)Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak.

22.10)Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilânço gereği malvarlığını teslim almak.

22.11)Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

22.12)Derneğin görevlerini yerine getirmek amacıyla yönetmelikleri hazırlamak.

DENETLEME KURULU VE İÇ DENETİM ŞEKLİ

MADDE 23 – Derneğin yetkili denetim organı bulunan Denetleme Kurulu, üyeler arasından Genel Kurulda gizli oyla üç yıl süre için seçilen 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan ve bir sözcü seçer. Denetleme Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanır, toplantı ve kararların yeter sayısı 2 (iki)’dir. Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

23.1) DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabilir. Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

23.1)Dernek işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli tutulmasını sağlamak amacıyla Derneğin defterlerini ve belgelerini incelemek.

23.2)Gerek gördüğü zamanlarda sık sık Dernek veznesini denetlemek.

23.3)Yönetim Kurulunun kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyup uymadığını izlemek.

23.4)Hesapların düzenli işlenmesini ve giderin bütçeye uygunluğunu denetlemek.

23.5)Eksik ve usulsüz bulduğu harcamalar ile tüzüğe aykırı işlemler ve denetlemeleri konusunda Yönetim Kurulunu yazı ile uyarmak.

23.6)Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu Genel Kurul öncesi üyelere dağıtacak biçimde hazırlattırmak.

23.7)Görev ve yetki alanı içinde önemli gördüğü hususlar hakkında Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını Yönetim Kurulundan istemek.

23.8)İçlerinden biri aracılığıyla Genel Kurulda raporlarını okutmak.

23.9)Genel Kurulda Denetleme Kurulunu ilgilendiren soruları cevaplandırmak.

23.10)Bu tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Denetleme Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi aralarından birine belli konularda inceleme ve araştırma görevi verebilir.

HAYSİYET KURULU OLUŞUMU – ÇALIŞMA ŞEKLİ – GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 24 – Haysiyet Kurulunun oluşumu, görevleri, yetkileri, çalışma şekli ve disiplin cezaları aşağıda gösterilmiştir.

24.1)SEÇİLİŞ ŞEKLİ: Haysiyet Kurulu, Derneğin üyeleri arasından üç yıl süre için gizli oyla seçilen 5 (beş) asıl, 3 (üç) yedek üyeden teşekkül eder. Yedek üyeler asıl üyelerin mazeretleri veya çekilmeleri halinde aldıkları oy sırasına göre Haysiyet Kuruluna katılırlar. Haysiyet Kurulu seçimi müteakip toplanarak bir başkan seçer. Bu seçim sonucu Yönetim Kuruluna bildirilir. Haysiyet Kurulu ancak Yönetim Kurulunca kendisine verilen işleri inceler. Haysiyet Kurulu ekseriyetle karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.

24.2)GÖREV VE YETKİLERİ: Haysiyet Kurulu;

a)Üyeler arasında onur kırıcı ve incitici tutum ve davranışlarda,

b)Çevrenin huzurunu bozacak saygısızlık ve taşkınlıklarda,

c)Genel terbiye, görgü ve ahlak kurallarına aykırı tutum ve davranışlarda,

d)Derneğin tüzük ve yönetmelik hükümlerine, geleneklerine, Yönetim Kurulu kararına karşı eylemlerde,

e)Bir disiplin soruşturmasında kabul edilebilir engeli olmaksızın tanıklıktan kaçınan, Dernek ve üyelik onuru gereklerine aykırı davranışlarda bulunan üye hakkında durumun niteliğine ve ağırlığına göre gerekli inceleme ve araştırmaları yapıp aşağıda yazılı cezaların verilmesi için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya görevli ve yetkilidir.

Üyeler; eşlerinin, çocuklarının ve konuklarının Dernek kurallarına tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymamalarından sorumludur.

Üyeler, üyelerin eşleri, çocukları ve konukları Dernek içinde huzur bozucu, onur kırıcı, incitici tutum ve davranışlarda bulunamazlar. Genel ahlak, saygı ve görgü kurallarına uygun davranış içinde olmak zorundadırlar. Bu davranışlar içinde olmadıkları takdirde Yönetim Kurulu tarafından Haysiyet Kuruluna bildirilirler.

Haysiyet Kurulu üye eş ve çocukları hakkında yapacağı inceleme ve araştırma sonunda uyarı, kınama, bir yıla kadar geçici veya sürekli olarak Dernek tesislerinden istifadeyi engelleme gibi cezaların verilmesi için kendi kararını yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.

Haysiyet Kurulunun öneri kararını alan Yönetim Kurulu üye eş ve çocukları için vereceği nihai kararı hem ilgiliye hem de üyeye yazılı olarak bildirir ve bir hafta süreyle Dernek ilan tahtasına asarak ilan eder.

Kendisi, eş ve çocukları hakkında alınan karara ailesinin uymasını sağlamak üyenin sorumluluğu altındadır.

24.3)ÇALIŞMA ŞEKLİ: Haysiyet Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından gönderilen konuları inceler. Yönetim Kurulu, tüzüğün 24.2. maddesinde yazılı davranış ve fiillerde bulunanlar hakkında, şikayet üzerine veya duyum alması halinde re’sen soruşturma yapmak üzere onbeş gün içinde Haysiyet Kuruluna durumu bildirir.

Üye, savunmasını yapması için kendisine yapılan yazılı bildirimi aldıktan sonra, bildirilen günde savunma yapmak için hazır bulunmaz veya verilen süre içinde yazılı savunmasını kurula ulaştırmaz ise dosya durumuna ve toplanan kanıtlara göre karar verir. Ancak, üyenin bildirilen gün veya süreye uymaması durumunda geçerli ve belgeli bir mazeret bildirmesi ve kabul görmesi halinde kendisine yeniden gün ve süre verilir. Haysiyet Kurulu, kurul halinde veya raportör üye aracılığıyla tanıkları dinlemek ve gerekli incelemeleri yapmak yetkisine sahiptir. Kurul taraf ve tanıkları Dernek tesislerinde dinler.

Soruşturmanın sonuçlanmasından sonra en geç on gün içinde karar verilir ve karar gerekçeli olarak yazılır. Haysiyet Kurulu, şikâyetçi şikâyetini geri almış olsa dahi re’sen gerekli incelemeyi yapıp karar vermek zorundadır.

Haysiyet Kurulunun çalışmaları özel tutanaklarla saptanır. Bu tutanaklar ile verilecek kararlar onaylı karar defterine aynen yazılarak toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Disiplin soruşturmasına ilişkin hiçbir evrak Haysiyet Kurulu Başkanının bilgi ve onayı dışında Dernek tesisleri dışına çıkarılamaz. Haysiyet Kurulunun çalışmalarının her aşaması gizlidir. 

24.4)DİSİPLİN CEZALARI: Haysiyet Kurulunun önerisi, Yönetim Kurulunun kararıyla üyelere verilecek cezalar şunlardır;

24.4.1) UYARI: Üyenin Dernek mahallerindeki hal ve hareketlerinde veya üyelere karşı davranışlarında kusurlu olduğunun bildirilmesi ve bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Uyarı cezası yazılı olarak bildirilir. İlan edilmez ve üyenin siciline işlenmez.

24.4.2) KINAMA: Üyenin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunun ve kendisinin ayıplandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası Dernek ilan tahtasına bir hafta süreyle asılır ve siciline işlenir.

24.4.3) TESİSLERDEN İSTİFADENİN GEÇİÇİ OLARAK ENGELLENMESİ: Bu ceza bir aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere üyenin Dernek tesislerine girmek ve imkânlarından istifade haklarından alı konmasıdır. Tesislerden istifadenin engellenmesi cezası bir hafta süreyle Dernek ilan tahtasına asılır ve siciline işlenir.

Bu cezayı alan üye ile eş ve çocukları ceza süresince konukluk dahil Dernek tesislerine giremezler.

24.4.4) DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA: Üyenin kesin olarak Dernekten çıkarılıp kaydının silinmesidir. Karar ilan tahtasına bir hafta süreyle asılır ve Dernek üye kayıt defterinden kaydı silinir.

Bu cezayı alan üye ile eş ve çocukları konukluk dahil hiçbir şekilde Dernek tesislerine giremezler. Bu cezayı alan üyenin Dernekle her türlü ilişkisi derhal kesilir ve kurullarda görevli ise görevi derhal ve kendiliğinden sona erer.

Bu cezayı gerektiren fiiller ve davranışlar şunlardır;

a)Dernek mahallerinde üyelere, eş ve çocuklarına, konuklarına, Dernek personeline ağır hakaret ve müessir fiilde bulunmak, darp edici alet ve ateşli silah kullanmak veya teşhir etmek, ağır tehditlerde bulunmak.

b)Her ne surette olursa olsun, Derneğin ortak huzurunu ağır surette ihlal edecek fiil ve davranışlarda bulunmak.

c)Derneğin onuruna ve seçilmiş organlarına karşı sözlü, yazılı veya eylemli saldırıda bulunmak.

d)Üyeliğe başvuru esnasında veya üyeliği süresince yalan beyanda bulunmak, şahsi sicilindeki değişiklikleri süresinde Yönetim Kuruluna bildirmemek.

e)Genel Kurul veya diğer organlarda yapılan oylamalar ve seçimlere hile karıştırmak.

f)Derneğe ait evrak, defter ve kayıtları tahrip veya yok etmek, sahte evrak düzenlemek.

g)Her ne suretle olursa olsun Derneğin kendisine verdiği para, evrak ve belgeleri veya hukuki değeri olan kıymetli evrakı ve diğer malları kendisinin veya başkasının çıkarına olacak şekilde kullanmak, harcamak, satmak ve suiistimal etmek.

24.5)CEZALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Haysiyet Kurulu kendisine intikal eden olayların içeriğine, tarafların durumuna ve özellikle olayın Dernek uyum ve düzenine yaptığı etkinin önem derecesine göre hukukun ilkelerini ve adaleti gözeterek yukarıdaki cezalardan birini seçmekte takdir yetkisine sahiptir. Ağırlaştırıcı ve hafifletici sebepleri göz önüne alarak fiil için tayin edilen cezadan daha ağır veya daha hafif bir cezayı uygulayabilir. Bu fiillerin tekerrürü halinde de bu durumu ağırlaştırıcı sebep sayarak bir üst ceza takdir edebilir.

Haysiyet Kurulu, gerektiğinde önlem olarak soruşturma sonuçlanıncaya kadar soruşturulan üye, üyenin eş ve çocuklarının Dernekle ilişkilerinin kesilmesi için Yönetim Kuruluna öneride bulunabilir.

24.6)CEZALARIN KESİNLİĞİ: Haysiyet Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun nihai kararı ile verilen cezalar Dernek üyeliğinden çıkarma cezası haricinde kesindir.

24.7)KARARLARIN UYGULANMASI: Haysiyet Kurulunun önerisiyle Yönetim Kurulunca verilen kararların uygulanması, gerekli tedbirlerin alınması Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

24.8)ÇIKARMA KARARINA İTİRAZ VE ŞEKLİ: Hakkında sürekli çıkarma kararı verilen üye ilk Genel Kurul toplantısına sunulmak ve gündeme alınmak üzere itirazını kararın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde Yönetim Kuruluna vermek zorundadır. Hakkında sürekli çıkarma kararı verilen üye Genel Kurulda savunmasını bizzat yapabileceği gibi, yazılı olarak yetkilendireceği bir asıl üye marifeti ile de yaptırabilir. Haysiyet Kurulu ve Yönetim Kurulunun vereceği açıklayıcı bilgilerden sonra, Genel Kurulun bu hususta gizli oyla alacağı karar kesindir.

ORTAK HÜKÜMLER:

MADDE 25 – Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü bile olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

KARARLARIN UYGULANMASI:

MADDE 26 – Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir.

BÖLÜM IV 
MALİ HÜKÜMLER

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULANMASI:

MADDE 27 – Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onamasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar için yönetimde bulunan Yönetim Kurulu harcamaya yetkilidir.

DERNEĞİN GELİRLERİ VE GİRİŞ VE YILLIK AİDATLARIN BELİRLENME ŞEKLİ

MADDE 28 – Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

28.1)Giriş ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde asıl üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen tutardır.

28.2)Yıllık ödenti: Asıl üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğe devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.

Giriş ve yıllık aidatlar, her yıl Yönetim Kurulunca yeniden belirlenir.

28.3)Yararlanma Payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanların Dernek, lokal ve tesislerinden yararlanmak istedikleri takdirde çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar.

28.4)Katılma Payı: Lokal ve tesislerin yeniden inşası ya da mevcutlarda değişiklik için öngörülen proje giderlerini karşılamak amacıyla çalışma dönemi bütçesine konulan tutar olup üyelerden tahsil edilir.

28.5)Dernek taşınır ve taşınmaz mallarıyla haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri,

28.6)Her türlü yayın ve piyango satışları toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde dilen gelirler,

28.7)Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ve Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,

28.8)Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,

28.9)Dernek mal varlığından elde dilecek gelirler,

28.10)Bu maddede yazılı ödenti ve payları ödemeyenlerden alınacak faizler,

28.11) Diğer gelirler.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM VE BORÇLANMA USULLERİ :

MADDE 29 – Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıdaki gösterilen yöntemler uygulanır.

29.1)Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık ödentinin tümü Nisan ayında tahsil edilir. Yönetim Kurulu, ödenmesi geciken ödentiler ve paylar için yasal faiz ayarlamaları yapmaya yetkilidir.

29.2)Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

29.1)Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanmadığı ödemelerde harcama belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.

29.4) Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek, kişi, kurum ve kuruluşlara borçlanabilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca onaylanan bütçenin % 20’si oranındaki harcamalar için ayrıca Genel Kuruldan yetki almaya gerek olmaksızın Dernek adına borçlandırıcı işlem yapmaya tam yetkilidir.

Bütçenin % 20’si oranındaki harcamalar için Yönetim Kurulu kişi, kurum ve kuruluşlara borçlanabilir, borçlandırıcı işlem yapabilir.

Bütçenin %20’sini aşan harcamalar ve borçlandırıcı işlemler için Yönetim Kurulunun Genel Kuruldan ayrıca yetki alması gerekmektedir.

DEFTERLER:

MADDE 30 – Dernek, 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan yönetmeliğin 31. 32. ve 33. maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre defterlerini tutar.

Bu defterlerin Noterden veya İl Dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

BÖLÜM V 
DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 31 – Derneğin parası bankalarda saklanır. Günlük işlerin görülmesi için kasada Yönetim Kurulunun alacağı karar gereği kadar para bulundurulur.

ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 32 – Dernek Ana tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin üçte ikisinin (2/3) katılması ve kabul etmesi şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az olamaz. Ancak tüzüğün değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların üçte iki (2/3) çoğunluğu ile alınır.

DERNEĞİN DAĞITILMASI:

MADDE 33 – Derneğin feshi, 5253 sayılı Dernekler Yasasının 15 maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılmak üzere her zaman mümkündür.

Derneğin feshine Genel Kurulu karar verir. Ancak bu amaçla yapılacak toplantıya Derneğe kayıtlı ve Genel kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunması şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3) oyu gereklidir. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından yasal süresi içinde mülki amirliğe yazı ile bildirilir.

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA:

MADDE 34 – Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 17.3. maddede belirtilen yeter sayısı bulunmamasından üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Dağılma halinin tespiti, ilgili sulh hukuk mahkemesinin kararı ile olur.

Her ilgili sulh hukuk hâkimliğinden Derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

TASFİYE:

MADDE 35 – Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan Derneğin mal, para ve sair haklarının ne şekilde tasfiye edileceği ile tasfiye esasları Genel Kurulca tespit edilerek karara bağlanır.

Fesih kararı ile birlikte tasfiye işlemleri yapmak, hesapları kapatmak ve fesih anındaki Derneğin safi mevcudunu tespit etmek için, bir Tasfiye Heyeti kurulur.

Tasfiye Heyeti, üç kişiden oluşur ve Genel Kurulca seçilir. Heyet, tasfiye işlemlerini yaptıktan sonra kalan Dernek mevcutları ile gayri nakdi kıymetlerini Genel Kurul kararında gösterilen kurum ve/veya kuruluşlara devreder. Genel Kurul karar almadığı takdirde Derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararıyla Derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip Derneğe devir edilir.

SİLAH BULUNDURMA YASAĞI:

MADDE 36 – Dernekte ve Derneğe bağlı tesis ve eklentilerinde silah bulundurulmaz.

GENEL DENETİM:

MADDE 37 – Gerekli görülen hallerde, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadığı İçişleri Bakanı veya mülki idare amiri tarafından denetletilebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilmez. İçişleri Bakanlığı veya mülki idare amirinin yapacağı denetimler mesai saatleri içinde yapılır. Bu denetimler en az 24 saat önceden Derneğe bildirilmek zorundadır.

Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerlerine ve eklerine girme isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

İDARE VE KOLLUK KUVVETLERİNİN YETKİSİ:

MADDE 38- Kamu düzeninin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden birine bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, yine bu nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda mülkî idare amirinin yazılı emri bulunmadıkça, kolluk kuvvetleri, Dernek ve eklentilerine giremez, arama yapamaz ve buradaki eşyaya el koyamaz.

Mülkî idare amirinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. Hâkim kararı, mülkî idare amiri tarafından Dernek yöneticilerine yazıyla duyurulur.

TAŞINMAZ MAL EDİNME:

MADDE 39 – Dernek ikametgâhı ile amaç ve faaliyetleri için taşınmaz mala sahip olabilir. Satın alınan bağış veya vasiyet yoluyla Derneğe intikal eden taşınmaz malların Dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilmesi zorunludur.

CEZAİ HÜKÜMLER:

MADDE 40 – Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

MADDE 41 – Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

YÖNETMELİKLER:

MADDE 42 – Dernek Ana Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı, aşağıdaki Yönetmelik Hükümleri ile birlikte uygulanır.

42.1)Genel muhasebe Yönetmeliği,

42.2)Personel Hakları Yönetmeliği,

42.3)Lokal ve Tesisler Yönetmeliği,

42.4)İşletme Tüzüğü ve Yönetmeliği

YÜRÜRLÜK:

MADDE 43 – Bu ana tüzük 27 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME:

MADDE 44 – Bu Ana Tüzük Hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

koseyazarlarimiz

Şeref KEÇELİ

Başyazı

Değerli Üyelerimiz, Sizlerle birlikte bazen mutlu, bazen hüzünlü anılarla bir yılı daha geride bıraktık. 27 Mart 2016 günü yapılan Seçimli Genel Kurul ile bana ve ekibime...

Serkan ALTUN

YAŞASIN RAKİBİM GELMEDİ !!!!

Uzun zamandır turnuvalardaki sporcu, aile ve antrenörlerin değişik konulardaki davranışlarını gözlemliyorum. Sporcuyu, antrenörü ve aileyi elimden geldiği kadar anlamaya çalışıyorum..Son turnuvada w.o yani hükmen...

Uğur ÖZGÜR

Sporla Kalın

Sevgili Levent Tenis Kulübü üyeleri ve tenis severler çok küçük yaşlarda başladığım spor hayatıma taekwando, tenis, squash, windsurf, snowboard, koşu, yüzme gibi spor dallarında...

GERÇEK ZAMANLI HAVA DURUMU

Levent
az bulutlu
20.1 ° C
20.1 °
20.1 °
27 %
1.5kmh
20 %
Per
25 °
Cum
25 °
Cts
23 °
Paz
26 °
Pts
27 °

ARAMIZDAN AYRILANLAR

Değerli Üyemiz Yıldız Yiğit Vefat Etti.

Sayın Yıldız Yiğit'in Vefatını Üzülerek Öğrenmiş Bulunuyoruz. Kendisine Tanrıdan Rahmet, Ailesine ve Tüm Camiamıza Başsağlığı Dileriz… Levent Tenis Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

ARAMIZA KATILANLAR

Yeni Üye Feyza Ün

Aramıza Yeni Katılan Üyemiz Feyza Ün- Mimar

SPORCU SAĞLIĞI

Ayak burkulması omurga problemlerine yol açıyor

Ayak bileği burkulması yalnızca sporcuların sorunu değil. Yolda yürürken her an bizim de başımıza gelebilir. ‘Buz koyarım geçer’ demeyin. Burkulmanın ortopedi servislerine en sık başvurulan...